ประชาสัมพันธ์ กิจรรม

โครงการรณรงค์ไถกลบตอซัง เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ปีงบประมาณ 2563
วันที่ 24 ธันวาคม 2562 สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด ร่วมกับเทศบาลตำบลปอภาร จัดงานโครงการรณรงค์ไถกลบตอซัง เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ปีงบประมาณ 2563 พร้อมสาธิตการไถกลบตอซัง พร้อมหว่านเมล็ดปอเทือง พร้อมการบรรยายในหัวข้อเรื่องการปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน โดยมีนายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงาน นางปัญจรัศม์ พัฒธนชัยมงคล ปลัดเทศบาลตำบลปอภาร ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลปอภาร กล่าวต้อนรับ นางสาวสุพัตรา ปัจชะ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กล่าวรายงาน เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร ในพื้นที่ได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติด้านการทำการเกษตร และตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรดินในพื้นที่ของตนเอง โดยมีประชาชนเข้าร่วมงานจำนวน 200 ราย ณ แปลงนาสาธิต บ้านปอภาร หมู่ที่ 8 ตำบลปอภาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด