ประชาสัมพันธ์ กิจรรม

ติดตามผลการดำเนินงานปรับรูปแปลงนาพื้นที่ทรายทับถม เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการการขับเคลื่อนงบประมาณปี 2563
วันที่ 26 ธันวาคม 2562 นายอรรถวุฒิ กรุงแสนเมือ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด นายปิยมิตร ภูคงน้ำ เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส ลงพื้นที่ต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 12 พร้อม รายงานผลการดำเนินงานปรับรูปแปลงนาพื้นที่ทรายทับถม เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการการขับเคลื่อนงบประมาณปี 2563 ณ บ้านท่าทางเกวียน หมู่ 4 บ้านท่าเยี่ยม หมู่ 5 บ้านท่าโพธิ์ หมู่ 6 ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด