ประชาสัมพันธ์ กิจรรม

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักอินทรีย์และเยี่ยมติดตามศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาที่ดินตำบลคำพอุง
วันที่ 6 มกราคม 2563 สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด โดยนายขจรยศ สมสาย เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส ร่วมประชุมโครงการ Smart.tambon..เพื่อปรึกษาหารือแผนกิจกรรมดำเนินการ ประจำปี 2563..โดยมี นายแถมทอง ถินคำเชิด นายกเทศมนตรีตำบลคำพอุง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักอินทรีย์และเยี่ยมติดตามศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาที่ดินตำบลคำพอุง ในครั้งนี้