ประชาสัมพันธ์ กิจรรม

โครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังข้าว ปีงบประมาณ 2563
วันที่ 24 ธันวาคม 2562 สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด ร่วมกับเทศบาลตำบลทุ่งหลวง จัดงานโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังข้าว ปีงบประมาณ 2563 พร้อมสาธิตการไถกลบตอซัง หว่านเมล็ดปอเทือง พร้อมการบรรยายในหัวข้อเรื่องการปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน โดยมีนายธนิตย์ พันธ์หินกอง นายอำเภอสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดงาน นายวชิรพงษ์ พลตื้อ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง กล่าวต้อนรับ นางสาวจิราภรณ์ วงศ์วัฒนบุตร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กล่าวรายงาน เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้เกษตร ในพื้นที่ได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติด้านการทำการเกษตร และตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรดินในพื้นที่ของตนเอง โดยมีประชาชนเข้าร่วมงานจำนวน 200 ราย ณ แปลงนาสาธิต บ้านโนนสวรรค์ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด